fbpx
JW verzekeringen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden JW Verzekeringen B.V.
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door JW Verzekeringen B.V. gevestigd te Heiloo aan De Oude Werf 48, 1851 PW Heiloo. De algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van JW Verzekeringen B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor JW Verzekeringen B.V. werkzaam zijn.

De wederpartij van JW Verzekeringen is degene aan wie JW Verzekeringen enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de ‘klant’.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JW Verzekeringen gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door JW Verzekeringen gesloten overeenkomsten waarbij JW Verzekeringen zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de klant bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door JW Verzekeringen zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden JW Verzekeringen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen JW Verzekeringen en de klant zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1 Offertes en tarieven van JW Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en veertien dagen geldig.

2.2 Aan JW Verzekeringen verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van JW Verzekeringen, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat JW Verzekeringen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. JW Verzekeringen is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

2.5 In het geval de klant per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en de klant binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) JW Verzekeringen heeft ontvangen, dient het bericht van de klant als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien de klant binnen de termijn van 48 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) JW Verzekeringen wenst te ontvangen, dient de klant zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) JW Verzekeringen heeft bereikt.

2.6 Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de klant, door JW Verzekeringen aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door JW Verzekeringen gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van JW Verzekeringen het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is JW Verzekeringen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. JW Verzekeringen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de klant en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JW Verzekeringen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Betaling, contractuele rente en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
4.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL97 INGB 0007 1468 83 ten name van JW Verzekeringen B.V. te Heiloo.

4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is in dat geval een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de klant een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van JW Verzekeringen op de klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. JW Verzekeringen is in dat geval bevoegd om zijn verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

4.3 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting richting JW Verzekeringen, dan wel de verzekeraar, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,00 exclusief btw, tenzij de klant een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de klant wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de klant wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de klant uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. JW Verzekeringen is in dat geval bevoegd om de uitvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 5: Opzegging verzekering bij wanbetaling
5.1 Het is JW Verzekeringen toegestaan om de verzekering van de klant per prolongatiedatum op te zeggen, wanneer de klant drie sommaties heeft ontvangen met betrekking tot de betaling van de verzekeringspremie. JW Verzekeringen houdt de wettelijke opzegtermijn van twee maanden in acht, zodoende zal twee maanden voordat de betreffende prolongatiedatum verstrijkt de klant worden geïnformeerd dat de verzekering wordt opgezegd.

Artikel 6: Termijnen
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door JW Verzekeringen opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6.2 Levertijden en termijnen in offertes en/of overeenkomsten van JW Verzekeringen geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Medewerking door de klant
7.1 De klant zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan JW Verzekeringen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de klant ter beschikking van JW Verzekeringen zijn gesteld, of indien de klant op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is JW Verzekeringen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan JW Verzekeringen verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van JW Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door JW Verzekeringen bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JW Verzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JW Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van JW Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door JW Verzekeringen bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de klant in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de klant geen rechten ontlenen.

8.4 JW Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de klant of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de klant verstrekte inlichtingen.

8.5 JW Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door JW Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door JW Verzekeringen kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 JW Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de klant aan JW Verzekeringen verzonden (email)berichten JW Verzekeringen niet hebben bereikt.

8.7 JW Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de klant de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van JW Verzekeringen, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van JW Verzekeringen niet of niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van JW Verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 De klant is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met JW Verzekeringen indien JW Verzekeringen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de klant te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door de klant te worden nagekomen.

8.10 JW Verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van een onjuiste productkeuze, het af te sluiten financieel product of verzekering niet aansluit bij de persoonlijke situatie van de klant of voor fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag. Ook is JW Verzekeringen gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien JW Verzekeringen de klant hieromtrent niet heeft geadviseerd.

Artikel 9: Overmacht
9.1 JW Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor JW Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van JW Verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van JW Verzekeringen kan worden gevergd.

9.3 JW Verzekeringen verstaat onder overmacht alle, voorziene en niet voorziene externe oorzaken, waarop JW Verzekeringen geen invloed kan uitoefenen en waardoor JW Verzekeringen gehinderd wordt in haar verplichting tot nakoming.

9.4 Partijen schorten hun verplichtingen uit de overeenkomst op gedurende de periode van overmacht, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

9.5 Een beroep op overmacht door de klant kan slechts schriftelijk, met ontvangstbevestiging, worden gedaan binnen veertien dagen na het ontstaan van de overmacht.

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

10.2 Door de klant aan JW Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door JW Verzekeringen niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de klant te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover JW Verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.3 Indien de klant bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van JW Verzekeringen zal JW Verzekeringen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de klant uit het betreffende bestand verwijderen.

10.4 Voor financiële Instellingen als het intermediair worden de regels aangaande de bescherming persoonsgegevens al beschreven in de Wet financiële toezicht (Wft). Alleen als JW Verzekeringen B.V. (Adviseur en Bemiddelaar) in opdracht van de verzekeraar zou werken, zou overwogen kunnen worden of JW Verzekeringen B.V. (het intermediair) verwerker is. JW Verzekeringen B.V. heeft een eigen rol richting de klant en bepaalt zelf de bijbehorende middelen. Doel is niet het afsluiten van verzekeringen, maar het leveren van onafhankelijk advies en/of het (assisteren bij) het beheer van producten. Dat advies kan ook zijn, dat voor een bepaald risico geen verzekering nodig is, of een ander product: daarom is JW Verzekeringen B.V. als Adviseur en Bemiddelaar geen Verwerker.

10.5 Zoals door het Verbond van Verzekeringen wordt verwacht is JW Verzekeringen B.V. verplicht zich te houden aan de regels die zijn opgesteld in de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet financiële dienstverlening en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet legt kwaliteitseisen vast voor de financiële dienstverlening en tevens voor de financiële dienstverlener zelf. De wet is onderverdeeld in zes thema’s met eisen waaraan moet worden voldaan: betrouwbaarheid, deskundigheid, financiële zekerheid, integere bedrijfsvoering, zorgplicht en transparantie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
1.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van JW Verzekeringen is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 JW Verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 200.000525. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de klant hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. JW Verzekeringen conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,00 (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft JW Verzekeringen de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht
12.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde dan ook jegens JW Verzekeringen in verband met door JW Verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Adres

Zakelijke Info