fbpx
JW verzekeringen

Privacy Statement

Privacy Statement JW Verzekeringen B.V.


Wie zijn wij?
Uw gegevens worden verwerkt door JW Verzekeringen B.V. JW Verzekeringen respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: JW Verzekeringen B.V., gevestigd te Oude Werf 48, 1851 PW Heiloo, kvk-nummer 65747275.

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Verwerking van uw gegevens
Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Denk hierbij onder andere aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en ook uw bankrekeningnummer. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt, verwerken wij uw gegevens.De gegevens die wij van u verwerken, ontvangen wij doorgaans van uzelf. De gegevens kunnen wij ook op een andere manier verkrijgen. Zo werken wij samen met dienstverleners die onze database met NAW-gegevens verrijken en/of actualiseren. Op deze manier kunnen wij onze klanten altijd bereiken om ze te informeren over belangrijke zaken, zoals wijzigingen op hun polis.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen, tenzij anders vermeld, voor de volgende zeven doeleinden worden gebruikt:

 • Doel 1: Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het adviseren, bemiddelen en/of beheren van een financieel product of financiële dienst.
 • Doel 2: Het maken van een vergelijking, het aanvragen van offertes en het indienen van aanvragen voor financiële producten of diensten.
 • Doel 3: Het beantwoorden van contactverzoeken en/of gevraagde informatie versturen.
 • Doel 4: Het melden van schades en het doorgeven van eventuele wijzigingen aan financiële dienstverleners.
 • Doel 5: Het verrichten van analyses om onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie.
 • Doel 6: Het leveren van relevante informatie aan klanten.
 • Doel 7: Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening in het kader van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken? (juridische grondslag)
Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:

 • Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
 • Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u gesloten overeenkomst;
 • Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 • Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Hoe lang wij de gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met het oog op bewijsvoering bij klanten en juridische procedures.

Bijzondere persoonsgegevens
Indien noodzakelijk verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens kunnen noodzakelijk zijn voor het beoordelen van een aanvraag. Voor sommige financiële producten vragen wij namens de financieel dienstverlener of verzekeraar om uw Burger Service Nummer (BSN). Het BSN verwijderen wij zodra het door ons, in het kader van de aanvraag, is verstrekt aan de financieel dienstverlener of verzekeraar.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Voor het uitvoeren van de beschreven doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden verstaan wij in ieder geval de financiële dienstverleners (zoals banken, verzekeraars en gevolmachtigde agenten) waar de aanvraag voor een verzekering of financieel product namens u wordt ingediend. Onder derden verstaan wij ook schadeherstellers, incassobureaus en technische dienstverleners die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten.

Deze derden zullen, ter beoordeling, externe bronnen gebruiken. Hieronder een overzicht van de bronnen die derden kunnen raadplegen:

 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
 • Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS);
 • Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS);
 • Economic Data Resources B.V. (EDR).

CIS
Op het moment dat u een schademelding maakt of dat er fraude is geconstateerd, maakt de verzekeraar of een gevolmachtigde partij hier altijd melding van. Deze melding wordt gedaan bij CIS en vindt plaats, ongeacht of u wel of niet schuldig bent. Via CIS delen verzekeraar en volmachten de informatie die ze inhoudelijk belangrijk vinden voor acceptatie. U dient bijvoorbeeld bij een aanvraag ook de gemaakte niet schuldschades op te geven, de verzekeraar controleert dit.    

JW Juridische Diensten
Wij kunnen uw gegevens doorsturen naar JW Juridische Diensten als u geen dekking heeft voor geleden schade. Wij zullen dit alleen doen met uw toestemming en als wij verwachten dat de schade kan worden verhaald op de veroorzaker. JW Juridische Diensten zal beoordelen of er voor u een mogelijkheid is om de schade te verhalen bij de veroorzaker. JW Juridische Diensten neemt dan contact met u op voor verdere afwikkeling. Mocht u de inzet van JW Juridische Diensten niet op prijs stellen, dan kunt u ons dat uiteraard laten weten. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van uw gegevens door derden. Informatie omtrent het verwerken van uw gegevens door derden kunt u vinden op de websites van de betreffende derde partij. Op uw verzoek, informeren wij u aan welke partijen wij uw gegevens hebben verstrekt.

Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, politie of justitie.

De beveiliging van uw gegevens
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Mocht u hierover zorgen hebben of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jwverzekeringen.nl. Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN-nummer zwart om uw privacy te beschermen. Een ongemarkeerde kopie moeten wij helaas gelijk verwijderen en zullen wij niet gebruiken. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wijzigingen
De regelgeving rondom privacy en datagebruik verandert voortdurend. De privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. U vindt de actuele versie op onze website.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de juridische afdeling, info@jwverzekeringen.nl, 072-7433817.

Adres

Zakelijke Info